Cesta k textu na webu --> www.cssb.cz / Naše služby / Pečovatelská služba / Základní informace

Pečovatelská služba (PS)

Druh: pečovatelská služba (§ 40 Zákona o sociálních službách)
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Služba je poskytována: od 1.1.2016 (1.1.2000)
Kapacita pečovatelské služby 200 klientů za rok


Provozní doba:

  PS Ambulantní  PS Terénní
Pondělí 8:00 - 12:00 7:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 12:00 7:00 - 16:30
Středa 8:00 - 12:00 7:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 12:00 7:00 - 16:30
Pátek 8:00 - 12:00 7:00 - 16:30
Sobota --- 7:00 - 16:30
Neděle --- 7:00 - 16:30


Poslání

Posláním PS je přispívat k plnohodnotnému životu lidí se sníženou soběstačností v jejich přirozeném prostředí.

Cílová skupina

 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři

Služba je určená lidem seniorského věku, lidem s důchodovým příjmem a lidem s invalidním důchodem od 18 let, kteří žijí ve své domácnosti a mají sníženou soběstačnost z důvodu přibývajícího věku, chronického onemocnění, poúrazového stavu. Těmto lidem je tak umožněno co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí.

Ambulantní forma služby je poskytována na adrese poskytovatele.

Terénní forma služby je poskytována v domácnostech uživatelů, buď v bytech Domů s pečovatelskou službou U sv. Anny, nebo zejména v oblasti východní části Prahy – Běchovice, Horní a Dolní Počernice a Praha 14.

Cíle služby

 • pomoc nalézat a využívat možnosti plnohodnotného života
 • podpora soběstačnosti
 • pomoc s činnostmi, na které osoba nestačí
 • přizpůsobovat služby konkrétním potřebám člověka
 • aktivně zapojovat starší osoby do společenského dění a společnost do seniorského života

Způsob poskytování sociálních služeb

Pečovatelská služba se poskytuje dle sjednaných podmínek.
Poskytování pečovatelských úkonů a jejich evidence se provádí vždy s vědomím a předchozím souhlasem klienta.

Základní činnosti při poskytování služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 • běžná péče o vlastní osobu
 • pomoc s osobní hygienou
 • stravování
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • kontakt se společenským prostředím

Ambulantně poskytujeme praní prádla, možnost koupele v prostorách SSB,z.ú.
Z nabídky fakultativních úkonů mohou uživatelé využít:

 • dovoz osobním automobilem
 • zapůjčení kompenzačních pomůcek

Do našich prostor dochází také pedikérka, masérka, kadeřnice. Samozřejmě lze též zajistit sjednání poskytnutí obdobných služeb v blízkém okolí.

Koná se u nás Klub důchodců a čtvrteční aktivity (skupinové)

Sociální poradenství

Naše sociální pracovnice Vám může poskytnout:

 • informace k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby
 • informace k možnosti výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osoby
 • informace k zajištění dávek sociální péče
 • informace o základních právech a povinnostech osoby v souvislosti s poskytováním sociálních služeb
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

Pečovatelská služba:

 • je realizována s individuálním přístupem ke klientovi, se zřetelem na jeho osobnost, uplatňování vůle a konkrétní potřeby
 • každý uživatel rozhoduje o způsobu, intenzitě a intervalu poskytování služby
 • organizace a zaměstnanci se v co nejvyšší míře možností přizpůsobují klientovi nikoliv naopak
 • uživatel má právo kdykoliv zúžit či rozšířit rozsah poskytovaných úkonů
 • potřeby a přání uživatele se mohou v průběhu poskytování měnit

Individuální plánování

Při prvním setkání sociální pracovnice vysvětlí uživateli proces individuálního plánování, jeho účel a průběh.

Uživatel si volí klíčového pracovníka.

Společně sestaví individuální plán.
Klíčový pracovník klade otázky, co by mohlo být osobním cílem uživatele, čeho by chtěl dosáhnout, případně změnit.
Podle výsledku rozhovorů si uživatel určí svůj osobní cíl.
Na naplňování se podílejí i ostatní zaměstnanci SSB.
Dle stanoveného časového intervalu hodnotí uživatel s klíčovým pracovníkem průběžný a konečný výsledek individuálního plánu – zda se cíl daří naplňovat. Cíle je možno podle závěrů měnit nebo stanovit cíl nový.

Ochrana práv

Vůči uživateli dodržujeme právo na soukromí, právo vlastní volby a rozhodnutí, právo říci vlastní názor, slušné zacházení a respektování, právo stěžovat si, právo na odpovídající péči a nahlížení do dokumentace.

Písemné záznamy: smlouva, karta klienta, diář s časovým rozpisem úkonů, týdenní rozpis poskytovaných služeb, přehled využívaných pečovatelských služeb, tabule a nástěnka v denní místnosti pečovatelského týmu, dotazníky, statistiky a přehledy s časovým intervalem.
Jsou evidovány informace nezbytně nutné ke kvalitnímu poskytování služeb klientovi.
Každý pracovník je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech a osobních údajích klienta.
Klient, žadatel a pracovníci organizace mají právo nahlížet do záznamů týkajících se osoby klienta vždy, ostatní osoby pouze se souhlasem klienta a za přítomnosti pracovníka SSB.

Stížnosti

Stížnost je jakákoliv informace ze strany uživatele, nebo blízké osoby sdělená jako stížnost. Každý uživatel je při vstupu do služby seznámen s možností a podáváním stížností. Postup podávání stížností je schematicky vyvěšen ve veřejných prostorách SSB.
Kompetentní osobou k vyřizování stížností je ředitel. V nepřítomnosti ředitele je kompetentní pověřená osoba organizace.
Všichni zaměstnanci se zavazují, že nebudou iniciátora stížnosti nijak znevýhodňovat.
Stížnost lze podat anonymně či jmenovitě ústní, písemnou nebo elektronickou formou (na e-mailovou adresu). V obou budovách SSB jsou umístěny schránky pro stížnosti, které jsou pravidelně vybírány kompetentní osobou.
Stížnost je povinen přijmout každý zaměstnanec a neprodleně o tomto učinit zápis do Knihy stížností. Následně do jednoho pracovního dne informuje kompetentní osobu. Kompetentní osoba může být ke sdělování stížnosti přizvána. Zároveň zjišťuje všechny náležitosti stížnosti. O řešení provede zápis opět do Knihy stížností. Osoba, která stížnost podala, je do 14-ti dnů prokazatelně informována o výsledku.
V případě anonymní stížnosti je vyrozumění o výsledku vyvěšeno na nástěnkách SSB po dobu 1 týdne.
Uživatel je rovněž informován o vyšších orgánech, ke kterým může vznést stížnost.

Hodnocení služby

Při ukončení služby nebo 1x do roka uživatel poskytuje zpětnou vazbu formou dotazníku spokojenosti. Dotazníky jsou vedením organizace každoročně vyhodnocovány a výstup z nich je zahrnut do strategických cílů organizace a poskytování služeb.

Dokumenty ke stažení