Cesta k textu na webu --> www.cssb.cz / Naše služby / Byty v domě s pečovatelskou službou / Jak postupovat

Jak postupovat

1. Podání žádosti

Kompletní žádost sestává ze čtyř částí:

 • formulář žádosti
 • vyjádření lékaře
 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • průvodní dopis žadatele - zdůvodnění rozhodnutí a potřebnosti žádosti

2. Evidence žádostí

Žádost je zaevidována pověřeným pracovníkem organizace.

Dle USN Zastupitelstva MČ Praha – Běchovice č. 107/7/07 ze dne 2.4.2007 je každá žádost vyřazena z evidence vždy k 31.12. roku, ve kterém byla podána. Žádost je možné aktualizovat, nejpozději do 31.3. následujícího roku.

3. Posuzování žádostí

 • po uvolnění bytu organizace vyzve žadatele k aktualizaci informací
 • aktualizované žádosti se předkládají Komisi pro sociální věci

Priority: Žadatel o byt by měl prokázat sociální potřebnost, znevýhodnění a z hlediska zdravotního by jeho prognóza neměla představovat zvýšené riziko pro samostatné bydlení.

 • Komise doporučí jednoho žadatele, příp. náhradníka
 • Návrh Komise je podkladem pro rozhodování Rady Městské části

4. Přidělení bytu

 • Přidělení bytu schvaluje Rada městské části Praha – Běchovice, které rovněž dává souhlas k uzavření nájmu bytu v DPS pro konkrétního žadatele.
 • Na základě tohoto písemného souhlasu uzavírá nájemce a organizace svým jménem písemnou smlouvu o nájmu bytu.
 • Žadatele, jejichž požadavek nebyl kladně vyřízen (náhradník / nedoporučen), informuje pověřený pracovník organiazace písemně.