Cesta k textu na webu --> www.cssb.cz / O nás / Vzdělávání

 

„Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji. Čím více poznatků si osvojíme, tím víc si uvědomíme, co ještě neznáme...“ (neznámý autor)

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit pracovníku v sociálních službách další vzdělávání dle z.č.108/2006 Sb.,  § 116, odst.9) v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci. Účast na dalším vzdělávání se považuje za prohlubování kvalifikace podle zvláštního  právního předpisu (§ 230 zákoníku práce)Další vzdělávání se uskutečňuje formami uvedenými v § 111 odst. 3.“

Pro pracovníky pomáhajících profesí jsou nezbytné  některé předpoklady  a dovednosti, např.:   důvěryhodnost,  spolehlivost, diskrétnost, komunikační dovednosti, empatie, emoční a sociální inteligence, osobní angažovanost i fyzická zdatnost. 

Naše organizace vychází z potřeb jednotlivých zaměstnanců ( v čem se chtějí a potřebují rozvíjet, rozšířit kvalifikaci, doplnit a prohloubit znalosti…)  z potřeb pečovatelského týmu či organizace a z potřeb legislativních norem.

Vzdělávání r.2011 – Řešení konfliktních situací s klientem, Komunikace s klientem v duševní  krizi, Psychohygiena a relaxační techniky, Možnosti komunikace ve skupině prostřednictvím hudby
Vzdělávání r.2012 – Základy muzikoterapie pro seniory, Úvod do aktivizačních metod, úskalí v mezilidské komunikaci v sociální sféře, Školení první pomoci
Vzdělávání r.2013 – Individuální plánování, Manipulace s klientem, Proměny stáří a gerontooblek
Vzdělávání r.2014 – Prevence a řešení náročných situací o seniory,, Co, proč, kam a jak psát o uživatelích služby, Týmová spolupráce, Jak efektivně komunikovat, Práce s klientem a zvláštnosti komunikace u lidí s Alzheimerovou chorobou, Pohyb a jeho specifika ve vyšším věku a při onemocnění demencí, Psychiatrické minimum se zřetelem na vyšší věk, Týmová spolupráce
Vzdělávání r.2015 – Psychohygiena a relaxační techniky , Role klíčového pracovníka, Práce s bolestí klienta, Psychohygiena soc. pracovníků při setkání se smrtí, Delegování bez nařizování a obav, Konflikt? Výzva k jednání
Vzdělávání r. 2016 – Uplatnění asertivity při jednání s klienty, Emoce, Kognitivní aktivity pro seniory a osoby s demencí, Demence v obrazech, Manipulace ve vztahu uživatel - poskytovatel služeb, Proč si někdy nerozumíme? Konstelace
Vzdělávání r.2017 - Rozvoj a posilování zdravé profesní sebeúcty pracovníků v soc. oblasti, Montessori principy v péči o seniory, Přístup zaměřený na člověka, Umění jednat s lidmi, Školení první pomoci, Jak dobře vybrat zaučit a hodnotit zaměstnance

Vzdělávání r.2018 - Jak pracovat s emocemi, Manipulativní chování a jak se mu bránit, Škola zad, Adaptace seniora při nástupu do instituce, Konstruktivní přístup k řešení konfliktů, Motivační intervence, Zplnomocňování a podpora silných stránek v pomáhajícím rozhovoru, Zdravotní témata týkající se poskytování Pečovatelských úkonů u seniorů,

 

Zde umisťujeme odkazy na vzdělavatele v oblasti sociálních služeb, s nimiž máme velmi dobrou zkušenost:

APSS ČR

Proutek-vzdělávání

Schola Medica

Edupol

PULS vzděl. agentura

Centrum Seňorina 

Gerontologické centrum Praha 8

Fokus Praha

Tudy Tam

Diakonicka-akademie

 

DOPORUČENÁ LITERATURA NEJEN PRO PEČUJÍCÍ 

 • 100 chyb při péči o lidi s demencí ,,Jutta Kóming"
 • Průvodce smrtelníka ,,Ondřej Nezbeda"
 • Trénujte si paměť ,,Jitka Suchá"
 • Trénink paměti ,,Jitka Suchá"
 • Cvičení paměti pro každý věk ,,Jitka Suchá"
 • Tajemná síla slov ,,Valerij Sinelnikov"
 • Komunikace se seniory ,,Pokorná A."
 • Ergoterapie   ,, Jelínková, Krivošíková, Šajtarová"
 • Lidský vztah jako součást profese  ,,Karel Kopřiva"
 • Lidské emoce ,,Milan Nekonečný"
 • Psychologie seniorského věku  ,,doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph. D.
 • Respektování lidské důstojnosti  ,,Cesta domů"
 • Nenechte sebou manipulovat ,,Isabelle Nazare-aga"
 • Panická porucha a jak ji zvládat ,,Ján Praško, Hana prašková, K.Vašková, J. Vyskočilová"
 • Sociální péče o seniory ,,Martina Hrozenská, Dagmar Dvořáková
 • Paní Anežka má demenci ,,Mudr. Vanda Franková
 • Zvládání problémových situací se seniory  ,,Marcela Hanke"
 • Podpora v životě i umírání  ,,M. Still Water"