Cesta k textu na webu --> www.cssb.cz / Naše služby / Centrum krátkodobé péče / Základní informace

Centrum krátkodobé péče (CKP)

Druh: odlehčovací služby (§ 44 Zákona o sociálních službách)
Forma poskytování: pobytová
Služba je poskytována: od 1.1.2016 (1.8.2004)
Kapacita odlehčovací služby 10 lůžek a 60 klientů za rok
Provozní doba: nepřetržitě

Poslání

Posláním CKP je podporovat, udržovat a rozvíjet maximální míru soběstačnosti klienta v podmínkách blízkých jeho domácímu prostředí, a zároveň umožnit rodině klienta získat potřebný čas na odpočinek a relaxaci.

Cílová skupina

 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři

Služba je určena především osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Centrum krátkodobé péče není zdravotnickým zařízením.

Cíle služby

 • poskytovat péči na odpovídající úrovni dle individuálních potřeb a přání klienta
 • poskytovat službu tak, aby byla zachována soběstačnost klienta
 • předcházet společenské izolaci lidí seniorského věku
 • umožnit pečující osobě – rodině získat potřebný prostor pro sebe (volný čas, odpočinek)
 • zavádět nové a funkční postupy v poskytování služeb seniorům a jejich rodinám

Způsob poskytování sociálních služeb

Odlehčovací služba se poskytuje dle sjednaných podmínek.
Součástí služby je zajištění pobytu, stravy a péče (pečovatelské služby).
Poskytování pečovatelských úkonů a jejich evidence se provádí vždy s vědomím a předchozím souhlasem klienta.

Základní činnosti při poskytování služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 • běžná péče o vlastní osobu
 • pomoc s osobní hygienou
 • stravování
 • kontakt se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv a zájmů
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Z nabídky fakultativních úkonů mohou uživatelé využít:

 • dovoz osobním automobilem
 • zapůjčení pomůcek

Do našich prostor dochází také pedikérka, masérka, kadeřnice. Samozřejmě lze též zajistit sjednání poskytnutí obdobných služeb v blízkém okolí.

Koná se u nás Klub důchodců a čtvrteční aktivity (skupinové)

V prostorách CKP je k dispozici Wi-Fi.

Sociální poradenství

Naše sociální pracovnice Vám může poskytnout:

 • informace k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby
 • informace k možnosti výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osoby
 • informace k zajištění dávek sociální péče
 • informace o základních právech a povinnostech osoby v souvislosti s poskytováním sociálních služeb
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

Odlehčovací služba:

 • je realizována s individuálním přístupem ke klientovi, se zřetelem na jeho osobnost, uplatňování vůle a konkrétní potřeby
 • každý uživatel rozhoduje o způsobu, intenzitě a intervalu poskytování služby
 • organizace a zaměstnanci se v co nejvyšší míře možností přizpůsobují klientovi nikoliv naopak
 • potřeby a přání uživatele se mohou v průběhu poskytování měnit
 • uživateli je nabízená individuální či skupinová aktivizační činnost, doprovod na procházky, nákupy, poštu a jiné.

Individuální plánování

Při prvním setkání sociální pracovnice vysvětlí uživateli proces individuálního plánování, jeho účel a průběh.

Uživatel si volí klíčového pracovníka.

Společně sestaví individuální plán.

Klíčový pracovník klade otázky, co by mohlo být cílem pobytu uživatele, čeho by chtěl dosáhnout, případně změnit.

Podle výsledku rozhovorů si uživatel určí svůj osobní cíl.

Na naplňování se podílejí i ostatní zaměstnanci SSB.

Dle stanoveného časového intervalu hodnotí uživatel s klíčovým pracovníkem průběžný a konečný výsledek individuálního plánu – zda se cíl daří naplňovat. Cíle je možno podle závěrů měnit nebo stanovit cíl nový.

Ochrana práv

Vůči uživateli dodržujeme právo na soukromí, právo vlastní volby a rozhodnutí, právo říci vlastní názor, slušné zacházení a respektování, právo stěžovat si, právo na odpovídající péči a nahlížení do dokumentace.

Písemné záznamy: smlouva, karta klienta, denní hlášení týmu, tabule rozpisu obsazenosti v denní místnosti pečovatelského týmu, dotazníky a statistiky
Jsou evidovány informace nezbytně nutné ke kvalitnímu poskytování služeb klientovi.
Každý pracovník je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech a osobních údajích klienta.
Klient, žadatel a pracovníci organizace mají právo nahlížet do záznamů týkajících se osoby klienta vždy, ostatní osoby pouze se souhlasem klienta a za přítomnosti pracovníka SSB.

Stížnosti

Stížnost je jakákoliv informace ze strany uživatele, nebo blízké osoby sdělená jako stížnost. Každý uživatel je při vstupu do služby seznámen s možností a podáváním stížností. Postup podávání stížností je schematicky vyvěšen ve veřejných prostorách SSB.
Kompetentní osobou k vyřizování stížností je ředitel. V nepřítomnosti ředitele je kompetentní pověřená osoba organizace.
Všichni zaměstnanci se zavazují, že nebudou iniciátora stížnosti nijak znevýhodňovat.
Stížnost lze podat anonymně či jmenovitě ústní, písemnou nebo elektronickou formou (na e-mailovou adresu). V obou budovách SSB jsou umístěny schránky pro stížnosti, které jsou pravidelně vybírány kompetentní osobou.
Stížnost je povinen přijmout každý zaměstnanec a neprodleně o tomto učinit zápis do Knihy stížností. Následně do jednoho pracovního dne informuje kompetentní osobu. Kompetentní osoba může být ke sdělování stížnosti přizvána. Zároveň zjišťuje všechny náležitosti stížnosti. O řešení provede zápis opět do Knihy stížností. Osoba, která stížnost podala, je do 14-ti dnů prokazatelně informována o výsledku.
V případě anonymní stížnosti je vyrozumění o výsledku vyvěšeno na nástěnkách SSB po dobu 1 týdne.
Uživatel je rovněž informován o vyšších orgánech, ke kterým může vznést stížnost.

Hodnocení služby

Před ukončením služby uživatel poskytuje zpětnou vazbu formou dotazníku spokojenosti. Dotazníky jsou vedením organizace každoročně vyhodnocovány a výstup z nich je zahrnut do strategických cílů organizace a poskytování služeb.

Upozronění:

Do této služby je možné s sebou brát drobné elektrické přístroje osobní potřeby (radio, TV, fén, kulma,...), které splňují bezpečnostní předpisy tj. mají platnou revizi či jsou v záruce. Jiné přístroje není možné z hlediska bezpečnosti akceptovat. Děkujeme za pochopení.

Dokumenty organizace