Cesta k textu na webu --> www.cssb.cz / O nás / Osobnost pečovatele / Osobnost pečovatele

 

Osobnost pečovatele

Na pečovatele jsou kladeny nároky: především na vyšší city, radost z nových poznatků,etiky morálky.

  • Z citů zaměřených na sebe jsou to především city obohacení: radost, potěšení.
  • Z citů zaměřených na klienta je to soucítění, láska, úcta a respekt ke klientovi.
  • Jedním z nejdůležitějších kritérií harmonicky rozvinuté osobnosti pečovatele je

emoční zralost: samostatnost

V oblasti schopností a charakteru je žádoucí vytrvalost v cílech, neboť práce s klienty může být někdy zdlouhavá a výsledky se nemusí dostavit hned.

 

Profesní kompetence pečovatele

Odborné:

- vykonávat úkony zajišťující osobní a životní potřeby klienta, znát základní zásady a

metody práce, ovládat metody a prostředky aktivizace,

- odborně vést dokumentaci o klientovi

- získávat nové poznatky a důsledně je uplatňovat,

- dodržovat bezpečnost práce na pracovišti

- jednat eticky

- poradenství směrem ke klientovi

- poradenství směrem ke klientově rodině

- poradenství široké veřejnosti

Diagnostické:

- jak klient myslí, cítí, chová se

- jak klient jedná a proč.

- jaké jsou příčiny klientových sociálních problémů

Organizační a řídící:

- vyhodnotit situaci, plánovat, být flexibilní

Komunikativní:

- ovládat zásady verbální a neverbální komunikace

- naslouchat, správně komunikovat s klienty, s jejich rodinami

- správně komunikovat s kolegy, s nadřízenými

Intervenční:

- jak mohu být klientovi nápomocen

- navrhovat plány, realizovat, kontrolovat, přehodnocovat reflexe vlastní činnosti, supervize

- dodržovat duševní hygienu.

Vlastnosti pečovatele

Vnímavost, pozornost, vytrvalost, samostatnost, odpovědnost, spravedlnost, laskavost,

ctižádostivost, tvořivost, optimismus, zdvořilost, vzdělanost